Kyoritsu

Kyoritsu 1030 Digital multimeter
Kyoritsu 1030 Digital multimeter
Kyoritsu 2031 Digital Clamp Meter 0-20/200A AC
Kyoritsu 2031 Digital Clamp Meter 0-20/200A AC
Kyoritsu 2033 Digital Clamp Meter 0-40/300A AC/DC
Kyoritsu 2033 Digital Clamp Meter 0-40/300A AC/DC
Kyoritsu 2056R Digital Clamp Meter 0-1000A AC/DC
Kyoritsu 2056R Digital Clamp Meter 0-1000A AC/DC
Kyoritsu 2300R Fork Current Tester 0-100A AC/DC
Kyoritsu 2300R Fork Current Tester 0-100A AC/DC
Kyoritsu 2434 Leakage Clamp Meters
Kyoritsu 2434 Leakage Clamp Meters
Kyoritsu 3125A High Voltage Insulation Testers 5kV
Kyoritsu 3125A High Voltage Insulation Testers 5kV
Kyoritsu 3128 High Voltage Insulation Testers 12kV
Kyoritsu 3128 High Voltage Insulation Testers 12kV
Kyoritsu 3132A Analogue Insulation / Continuity Testers, Test voltage 250V/500V/1000V
Kyoritsu 3132A Analogue Insulation / Continuity Testers, Test voltage 250V/500V/1000V
Kyoritsu 8035 Non-Contact Safety Phase Indicator
Kyoritsu 8035 Non-Contact Safety Phase Indicator
Kyoritsu 8112 Clamp Sensors/Adaptors
Kyoritsu 8112 Clamp Sensors/Adaptors